Art. 119a.

Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe

1. Prezes UKE nie rzadziej niż raz na 5 lat przeprowadza badanie stanu rynku pocztowego w celu oceny adekwatności:

1) progu przychodów operatora pocztowego z usług powszechnych lub usług wchodzących w zakres usług powszechnych, powyżej którego powstaje obowiązek udziału w dopłacie, określonego w art. 108 ust. 2 oraz

2) wysokości wskaźnika procentowego kwoty tych przychodów określającego maksymalną wysokość udziału operatora pocztowego w dopłacie, określonego w art. 113 ust. 4.

2. Badanie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje analizę informacji przekazanych przez operatorów pocztowych oraz konsultacje społeczne.

3. Obowiązkiem przekazania informacji niezbędnych do przeprowadzenia badania, o którym mowa w ust. 1, są objęci operatorzy pocztowi spełniający przesłanki powstania obowiązku udziału w dopłacie zgodnie z art. 108 ust. 2, za co najmniej jeden rok w okresie dwóch lat bezpośrednio poprzedzających badanie.

4. Operatorzy pocztowi, o których mowa w ust. 3, przekazują na żądanie Prezesa UKE, w terminie 21 dni od dnia otrzymania żądania, informacje o wysokości:

1) przychodów z prowadzonej działalności i poniesionych kosztów podane zgodnie z podziałem określonym w art. 108 ust. 3, a w przypadku operatora wyznaczonego – zgodnie z rachunkowością regulacyjną i kalkulacją kosztów, o których mowa w art. 97;

2) marży brutto ze sprzedaży usług powszechnych lub usług wchodzących w zakres usług powszechnych wraz z opisem sposobu obliczenia wysokości tej marży.

5. Informacje, o których mowa w ust. 4, są składane za każdy rok, w którym operator pocztowy spełnił przesłanki powstania obowiązku udziału w dopłacie zgodnie z art. 108 ust. 2, przypadający w okresie dwóch lat bezpośrednio poprzedzających badanie, o którym mowa w ust. 1.

6. Żądając informacji, o których mowa w ust. 4, Prezes UKE:

1) informuje operatora pocztowego o zagrożeniu karą pieniężną, o której mowa w art. 126 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1;

2) może zastosować opracowane przez siebie formularze, dążąc do ujednolicenia i zapewnienia spójności pozyskiwanych danych.

7. Konsultacje społeczne, o których mowa w ust. 2, Prezes UKE przeprowadza, zamieszczając na stronie podmiotowej BIP informację o przedmiocie konsultacji, terminie ich rozpoczęcia i zakończenia oraz o sposobie przekazania opinii.

8. Konsultacje społeczne, o których mowa w ust. 2, dotyczą:

1) oceny adekwatności obowiązującego progu i wysokości wskaźnika, o których mowa w ust. 1, z punktu widzenia ich wpływu na podejmowanie i prowadzenie działalności w zakresie usług powszechnych i usług wchodzących w zakres usług powszechnych;

2) zgłoszenia propozycji w zakresie zmian progu i wysokości wskaźnika, o których mowa w ust. 1.

9. Wyniki badania, o którym mowa w ust. 1, Prezes UKE niezwłocznie przekazuje ministrowi właściwemu do spraw łączności.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz politykę prywatności i cookies.