Art. 118.

Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe

1. Do należności z tytułu kwoty udziału w dopłacie ustalonej w decyzji, o której mowa w art. 113 ust. 1, stosuje się odpowiednio: art. 55, art. 59 § 1 pkt 1, 4 i 9, art. 60 § 1 pkt 2 i § 1a, art. 61 § 1, art. 93, art. 93a–93c, art. 93e, art. 94, art. 97 § 1 i 2, art. 98 § 1 i § 2 pkt 1, 2 i 7, art. 100–103, art. 105 § 1 i 2, art. 106 § 1 i 2, art. 107–109, art. 112–117 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

2. W przypadku uchylenia decyzji Prezesa UKE, o której mowa w art. 113 ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy działu III rozdziału 9 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

3. Organem właściwym w sprawach, o których mowa w art. 93, art. 93a–93c, art. 93e, art. 94, art. 97 § 1 i 2, art. 98 § 1 i § 2 pkt 1, 2 i 7, art. 100, art. 101, art. 105 § 1 i 2, art. 106 § 1 i 2 oraz art. 112–117 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, w zakresie działalności pocztowej, jest Prezes UKE.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz politykę prywatności i cookies.