Art. 112.

Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe

1. Jeżeli operator wyznaczony ubiega się o dopłatę, składa do Prezesa UKE, w terminie 7 miesięcy od zakończenia roku obrotowego, w którym wystąpiła strata na usługach powszechnych, wniosek o dopłatę i przedkłada następujące dokumenty:

1) kalkulację kosztu netto i straty na usługach powszechnych;

2) rachunki oraz inne dokumenty, służące za podstawę kalkulacji kosztu netto i straty na usługach powszechnych, zgodnie ze zbadanym przez niezależnego biegłego rewidenta sprawozdaniem finansowym za poprzedni rok obrotowy.

2. (uchylony)

3. Do przeprowadzenia weryfikacji przedłożonych dokumentów, o których mowa w ust. 1, Prezes UKE powołuje niezależnego biegłego rewidenta.

4. Weryfikacja przedłożonych dokumentów, o których mowa w ust. 1, wykonywana jest na koszt operatora wyznaczonego.

5. Prezes UKE, w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku o dopłatę i dokumentów, o których mowa w ust. 1, po weryfikacji tych dokumentów wydaje decyzję, w której:

1) określa kwotę zweryfikowanego kosztu netto i straty na usługach powszechnych, o której mowa w art. 109 ust. 2;

2) ustala kwotę należnej dopłaty.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz politykę prywatności i cookies.