Art. 79.

Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe

1. Operator wyznaczony, który z przyczyn nieleżących po jego stronie nie będzie mógł dalej świadczyć usług powszechnych lub publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego, lub publicznej usługi hybrydowej, jest obowiązany niezwłocznie poinformować Prezesa UKE o zamiarze zaprzestania świadczenia tych usług, a także o działaniach podjętych dla zachowania ciągłości ich świadczenia.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Prezes UKE uchyla decyzję o wyborze operatora wyznaczonego.

3. Operator pocztowy nie może zaprzestać świadczenia usług powszechnych lub publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego, lub publicznej usługi hybrydowej do czasu przejęcia ich świadczenia przez nowego operatora wyznaczonego.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz politykę prywatności i cookies.