Art. 71.

Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe

1. Operator wyznaczony jest wybierany na okres 10 lat przez Prezesa UKE, w drodze decyzji, spośród operatorów pocztowych wyłonionych w drodze konkursu ogłaszanego przez Prezesa UKE.

2. Do konkursu może przystąpić operator pocztowy prowadzący działalność pocztową na podstawie wpisu do rejestru, który posiada zdolność ekonomiczną i techniczną obejmującą co najmniej:

1) sieć placówek pocztowych,

2) sieć centrów rozdzielczych,

3) środki transportu,

4) organizację przedsiębiorstwa,

5) płynność finansową

– umożliwiające realizację zadań operatora wyznaczonego.

* 2. Do konkursu może przystąpić operator pocztowy prowadzący działalność pocztową na podstawie wpisu do rejestru, który:
1) posiada zdolność ekonomiczną i techniczną obejmującą co najmniej:
a) sieć placówek pocztowych,
b) sieć centrów rozdzielczych,
c) środki transportu,
d) organizację przedsiębiorstwa,
e) płynność finansową,
2) spełnia standard, o którym mowa w art. 26a ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1173 i 2320), potwierdzony uzyskaniem pozytywnego wyniku niezależnego audytu,
3) spełnia warunki organizacyjno-techniczne do świadczenia publicznej usługi hybrydowej określone w ustawie z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 2320)
– umożliwiające realizację zadań operatora wyznaczonego.

3. Prezes UKE dokonuje wyboru operatora wyznaczonego, mając na uwadze:

1) zachowanie ciągłości świadczenia usług powszechnych;

2) zapewnienie wymaganych wskaźników czasu przebiegu przesyłek pocztowych oraz dostępności usług powszechnych;

3) koszt świadczenia usług powszechnych przedstawiony przez operatora pocztowego;

4) zapewnienie rentowności świadczenia usług powszechnych;

5) zadania operatora wyznaczonego, w tym wykonywane na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa i porządku publicznego;

6) zdolność ekonomiczną i techniczną operatora pocztowego do świadczenia usług powszechnych;

* 7) zdolność do efektywnego świadczenia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego;

* 8) zdolność do efektywnego świadczenia publicznej usługi hybrydowej.

4. Decyzja o wyborze operatora wyznaczonego zawiera w szczególności:

1) firmę przedsiębiorcy, określenie jego siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania i adresu głównego miejsca wykonywania działalności pocztowej;

2) oznaczenie formy prawnej przedsiębiorcy i numer w rejestrze przedsiębiorców albo w innym właściwym rejestrze;

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP);

4) numer w rejestrze;

5) termin rozpoczęcia i zakończenia wykonywania obowiązku świadczenia usług powszechnych.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz politykę prywatności i cookies.