Art. 9.

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach

W sprawach rent z tytułu niezdolności do pracy oraz rent rodzinnych nieuregulowanych ustawą stosuje się odpowiednio przepisy o emeryturach i rentach z FUS dotyczące:

1) postępowania w sprawach rent i wypłaty rent;

2) orzekania o niezdolności do pracy;

3) powstania i ustania prawa do rent;

4) zmian w prawie do rent;

5) egzekucji, potrąceń ze świadczeń oraz zwrotu nienależnie pobranych rent;

6) zawieszania lub zmniejszania rent;

7) (uchylony)

8) podziału renty rodzinnej oraz przywrócenia prawa do renty rodzinnej, jeżeli prawo do tej renty uzależnione jest od stwierdzenia niezdolności do pracy.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz politykę prywatności i cookies.