Art. 13. Skutki przystąpienia do grupy

Ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym

1. Z chwilą przedstawienia sądowi oświadczenia o przystąpieniu do grupy między członkiem grupy oraz pozwanym powstaje skutek sprawy w toku, co do roszczenia objętego postępowaniem grupowym.

2. Osoba, która przed dniem wszczęcia postępowania grupowego wytoczyła przeciwko pozwanemu powództwo o roszczenie, które moż e być obj ęte postępowaniem grupowym, nie później niż do dnia zakończenia postępowania w pierwszej instancji moż e złożyć oświadczenie o przystą pieniu do grupy. W takim przypadku s ąd wydaje postanowienie o umorzeniu post ępowania.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz politykę prywatności i cookies.