Art. 10.

KONWENCJA w sprawie zgody na zawarcie małżeństwa, najniższego wieku małżeńskiego i rejestracji małżeństw otwarta do podpisu w Nowym Jorku dnia 10 grudnia 1962 r.

1. Niniejsza konwencja, której teksty angielski, chiński, francuski, hiszpański i rosyjski są jednakowo autentyczne, zostanie złożona w archiwach Organizacji Narodów Zjednoczonych.

2. Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych przekaże uwierzytelnione kopie konwencji wszystkim państwom będącym członkami Organizacji Narodów Zjednoczonych i państwom, które nie są jej członkami, wymienionym w artykule 4 ust. 1.

Na dowód czego niżej podpisani, należycie upoważnieni, podpisali w imieniu swoich odpowiednich Rządów niniejszą konwencję, która była otwarta do podpisu w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku, w dniu dziesiątego grudnia tysiąc dziewięćset sześćdziesiątego drugiego roku.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz politykę prywatności i cookies.