Art. 39. Poprawki

Prawnokarna konwencja o korupcji, sporządzona w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

1. Poprawki do niniejszej konwencji mogą zostać zaproponowane przez każdą ze Stron i zostaną przekazane przez Sekretarza Generalnego Rady Europy państwom członkowskim Rady Europy i każdemu państwu niebędącemu członkiem, które przystąpiło lub zostało zaproszone do przystąpienia do konwencji, zgodnie z przepisami artykułu 33.

2. Każda poprawka zaproponowana przez Stronę zostaje przekazana Europejskiemu Komitetowi Problematyki Przestępczości (CDPC), który przedstawia Komitetowi Ministrów swoją opinię o proponowanej poprawce.

3. Komitet Ministrów rozpatruje proponowaną poprawkę i opinię przedstawioną przez CDPC i, po konsultacjach z Państwami-Stronami konwencji, niebędącymi członkami Rady Europy, może przyjąć poprawkę.

4. Tekst każdej poprawki przyjętej przez Komitet Ministrów zgodnie z ustępem 3 tego artykułu zostaje przesłany Stronom do akceptacji.

5. Każda poprawka przyjęta zgodnie z ustępem 3 tego artykułu wchodzi w życie w trzydziestym dniu po poinformowaniu Sekretarza Generalnego przez wszystkie Strony o akceptacji tej poprawki.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz politykę prywatności i cookies.