Art. 38. Ważność i przegląd oświadczeń i zastrzeżeń

Prawnokarna konwencja o korupcji, sporządzona w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

1. Oświadczenia, o których mowa w artykule 36, i zastrzeżenia, o których mowa w artykule 37, są ważne przez okres trzech lat od wejścia w życie konwencji w stosunku do państwa, które je złożyło. Jednakże takie oświadczenia i zastrzeżenia mogą być odnawiane na okresy o tej samej długości.

2. Na dwanaście miesięcy przed terminem wygaśnięcia oświadczenia lub zastrzeżenia Sekretariat Generalny Rady Europy notyfikuje danemu państwu ten termin. Nie później niż na trzy miesiące przed terminem wygaśnięcia ważności, państwo to notyfikuje Sekretarzowi Generalnemu utrzymanie, zmianę lub wycofanie swojego oświadczenia lub zastrzeżenia. W braku notyfikacji ze strony takiego państwa Sekretariat Generalny poinformuje je, że jego oświadczenie lub zastrzeżenie zostaje uznane za automatycznie przedłużone na okres sześciu miesięcy. Brak notyfikacji ze strony państwa co do jego intencji utrzymania lub zmodyfikowania zastrzeżenia przed upływem tego okresu powoduje wygaśnięcie oświadczenia lub zastrzeżenia.

3. Strona składająca oświadczenie lub zastrzeżenie zgodnie z artykułami 36 i 37 przed przedłużeniem go lub na żądanie przedstawi GRECO przyczyny uzasadniające ich utrzymywanie.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz politykę prywatności i cookies.