Art. 35. Stosunek do innych konwencji i umów

Prawnokarna konwencja o korupcji, sporządzona w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

1. Konwencja niniejsza nie narusza praw i zobowiązań wynikających z wielostronnych konwencji międzynarodowych dotyczących kwestii szczegółowych.

2. Strony konwencji mogą zawierać ze sobą umowy dwustronne lub wielostronne, dotyczące spraw będących przedmiotem regulacji niniejszej konwencji, w celu uzupełnienia lub wzmocnienia jej postanowień, lub ułatwienia realizacji zasad w niej zawartych.

3. Jeżeli dwie lub więcej Stron zawarło już porozumienie lub traktat w sprawach będących przedmiotem niniejszej konwencji, lub w inny sposób uregulowało swoje stosunki w zakresie tych spraw, Strony te będą mogły stosować taką umowę lub traktat, lub odpowiednio regulować wzajemne stosunki w miejsce niniejszej konwencji, jeśli ułatwi to współpracę międzynarodową.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz politykę prywatności i cookies.