Art. 25. Ogólne zasady i środki współpracy międzynarodowej

Prawnokarna konwencja o korupcji, sporządzona w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

1. W celu ścigania i prowadzenia postępowań dotyczących przestępstw określonych zgodnie z niniejszą konwencją, Strony będą ze sobą współpracować w najszerszym możliwym zakresie, zgodnie z postanowieniami odpowiednich dokumentów międzynarodowych dotyczących współpracy w sprawach karnych lub z warunkami określonymi w jednolitym ustawodawstwie lub ustawodawstwie stosowanym na zasadzie wzajemności, a także zgodnie z ich prawem wewnętrznym.

2. Jeżeli Strony nie są związane żadnym dokumentem międzynarodowym lub uzgodnieniami, o których mowa w ustępie 1, stosuje się artykuły od 26 do 31 niniejszego rozdziału.

3. Artykuły od 26 do 31 niniejszego rozdziału stosuje się również, jeśli są korzystniejsze niż postanowienia dokumentów międzynarodowych lub uzgodnień, o których mowa w ustępie 1.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz politykę prywatności i cookies.