Art. 18. Odpowiedzialność osób prawnych

Prawnokarna konwencja o korupcji, sporządzona w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

1. Każda Strona przyjmie takie środki ustawodawcze i inne, jakie mogą być konieczne do zapewnienia, by osoby prawne mogły ponosić odpowiedzialność za przestępstwa czynnego przekupstwa, handlu wpływami i prania pieniędzy, określone zgodnie z niniejszą konwencją, popełnione na ich korzyść przez działającą indywidualnie, albo jako część organu osoby prawnej, jakąkolwiek osobę fizyczną, która posiada wiodącą rolę w ramach tej osoby prawnej, na podstawie:

- umocowania do reprezentowania tej osoby prawnej lub

- uprawnienia do podejmowania decyzji w imieniu tej osoby prawnej, lub

- uprawnienia do sprawowania kontroli w obrębie tej osoby prawnej,

jak również za udział takich osób fizycznych w wymienionych wyżej przestępstwach jako współsprawców lub podżegaczy.

2. Poza przypadkami już przewidzianymi w ustępie 1, każda Strona przyjmie środki konieczne do zapewnienia, by osoby prawne mogły ponosić odpowiedzialność, jeśli brak nadzoru lub kontroli ze strony osoby fizycznej, o której mowa w ustępie 1, umożliwił podporządkowanej jej osobie fizycznej popełnienie przestępstw wymienionych w ustępie 1 na korzyść tej osoby prawnej.

3. Odpowiedzialność osoby prawnej na mocy ustępów 1 i 2 nie wyłącza postępowania karnego przeciw osobom, które są sprawcami, podżegaczami lub współsprawcami przestępstw, o których mowa w ustępie 1.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz politykę prywatności i cookies.