Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości zryczałtowanych kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów

Dz.U 2015 r., poz. 2190

Na podstawie art. 9 pkt 4 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1025, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§1.

Rozporządzenie określa wysokość zryczałtowanych kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów w sprawach rodzinnych i opiekuńczych.

§2.

Zryczałtowane koszty przeprowadzenia dowodu z opinii opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów sporządzonej na podstawie badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich przeprowadzonych przez nie więcej niż dwóch specjalistów wynoszą, za każdą opiniowaną osobę, 15% kwoty bazowej dla zawodowych kuratorów sądowych, której wysokość określa ustawa budżetowa, zwanej dalej „kwotą bazową”.

§3.

W przypadku gdy w wydawaniu opinii opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów brało udział więcej niż dwóch specjalistów, zryczałtowane koszty przeprowadzenia dowodu z opinii opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów zwiększa się o 5% kwoty bazowej.

§4.

W przypadku gdy w wydawaniu opinii opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów brali udział specjaliści przeprowadzający badania z co najmniej czterech różnych dziedzin wskazanych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (Dz. U. poz. 1418), zryczałtowane koszty przeprowadzenia dowodu z opinii opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów zwiększa się o 10% kwoty bazowej.

§5.

Łączne zryczałtowane koszty przeprowadzenia dowodu z opinii opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów sporządzonej na podstawie badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich nie mogą przekraczać 60% kwoty bazowej.

§6.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz politykę prywatności i cookies.