Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia egzekucji grzywien i kar pieniężnych orzeczonych w postępowaniu cywilnym, a także kosztów sądowych w sprawach cywilnych, przysługujących Skarbowi Państwa

Na podstawie art. 1064 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§1.

1. Sąd wzywa dłużnika do dobrowolnego uiszczenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania, grzywny,
kary pieniężnej orzeczonej w postępowaniu cywilnym albo kosztów sądowych w sprawach cywilnych przysługujących
Skarbowi Państwa, zwanych dalej „należnościami”.

2. W razie bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 1, sąd wydaje z urzędu polecenie wszczęcia egzekucji należności i kieruje je do komornika.

3. Do polecenia dołącza się tytuł wykonawczy.

§2.

1. Niezwłocznie po otrzymaniu polecenia wszczęcia egzekucji wraz z tytułem wykonawczym komornik z urzędu
dokonuje czynności koniecznych do wyegzekwowania należności, nawet jeżeli przepis szczególny uzależnia ich dokonanie
od wniosku wierzyciela.

2. Wszczęcie egzekucji z nieruchomości lub egzekucji, do której stosuje się odpowiednio przepisy o egzekucji
z nieruchomości, wymaga wyraźnego polecenia sądu.

§3.

1. Jeżeli z okoliczności sprawy wynika konieczność ustalenia zarobków i stanu majątkowego dłużnika oraz jego
miejsca zamieszkania, komornik z urzędu przeprowadza odpowiednie dochodzenie.

2. Nie stosuje się przepisów o umorzeniu egzekucji na skutek bezczynności wierzyciela oraz o przekazywaniu bezpośrednio wierzycielowi przez pracodawcę dłużnika zajętego wynagrodzenia za pracę.

§4.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 8 września 2016 r

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz politykę prywatności i cookies.