Art. 29.

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych

1. Maksymalny limit wydatków budżetu państwa na lata 2015–2024 wyniesie 9 182 756 zł, z tym że w roku:

1) 2015 – 972 720 zł;

2) 2016 – 792 765 zł;

3) 2017 – 820 511 zł;

4) 2018 – 849 229 zł;

5) 2019 – 878 952 zł;

6) 2020 – 909 716 zł;

7) 2021 – 940 646 zł;

8) 2022 – 972 628 zł;

9) 2023 – 1 005 698 zł;

10) 2024 – 1 039 891 zł.

2. W przypadku zagrożenia przekroczenia limitów wydatków, o których mowa w ust. 1, na dany rok budżetowy, zostanie zastosowany mechanizm korygujący polegający na ograniczeniu kosztów rzeczowych związanych z realizacją zadań związanych z prowadzeniem krajowego rejestru utraconych dóbr kultury.

3. Organem właściwym do wdrożenia mechanizmu korygującego, o którym mowa w ust. 2, jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

4. Organem właściwym do monitorowania wykorzystania limitów wydatków, o których mowa w ust. 1, jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz politykę prywatności i cookies.