Art. 37.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników

1. Rolnikom lub rybakom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% akcji objętych przez Skarb Państwa w dniu wpisania spółki do rejestru. Przepisy art. 36 ust. 2 lub ust. 3 oraz ust. 4a stosuje się odpowiednio.

1a. Liczba akcji przypadająca na jednego rolnika lub rybaka nie może przekroczyć najwyższej liczby akcji przypadającej na jednego uprawnionego pracownika.

1b. Akcje na rzecz uprawnionych rolników lub rybaków w imieniu Skarbu Państwa zbywa minister właściwy do spraw aktywów państwowych.

2. (uchylony)

3. Każdemu rolnikowi i rybakowi przysługuje prawo nabycia akcji w równej liczbie.

4. Rolnicy i rybacy mają prawo do nabycia akcji nie więcej niż w dwóch spółkach.

5. Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej określi, w drodze rozporządzenia, sposób wykazania przez uprawnionych rolników i rybaków okoliczności, o których mowa w art. 2 pkt 6, oraz szczegółowy tryb nabywania przez nich akcji.

6. (uchylony)

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz politykę prywatności i cookies.