Dobro dziecka jako przesłanka zmiany prawomocnego postanowienia sądu opiekuńczego (art. 577 k.p.c.)

Kategoria: Dziecko (małoletni)

Przepis art. 577 k.p.c., szczególny w stosunku do art. 523 zdanie 1. k.p.c., który ustanawia zasadę, że prawomocne postanowienie orzekające co do istoty sprawy nie może być zmienione, zezwala sądowi opiekuńczemu na zmianę nawet prawomocnego postanowienia, jeżeli wymaga tego dobro osoby, której dotyczy (w rozważanym wypadku – dziecka). Zasada stabilności i niewzruszalności orzeczeń sądowych ustąpiła tu traktowanej priorytetowo zasadzie dobra dziecka, co było podyktowane potrzebą uwzględnienia specyfiki spraw, w których ingerencja i rozstrzygnięcia sądu opiekuńczego są szczególnie silnie uzależnione od konkretnych sytuacji faktycznych, w jakich w danym czasie znajduje się dziecko. Wskutek różnych okoliczności, związanych także ze zmiennością i niestabilnością położenia życiowego dzieci, nie można wykluczyć, że prawomocne orzeczenie okaże się niekorzystne lub nawet krzywdzące dla dziecka. Umożliwienie sądowi opiekuńczemu ponownego rozważenia przesłanek rozstrzygnięcia i – jeżeli wymaga tego dobro dziecka - dostosowanie rozstrzygnięcia do konkretnej sytuacji, w jakiej dziecko się znalazło, stanowi cel unormowania zawartego w art. 577 k.p.c.

Uchwała SN z dnia 22 listopada 2017 r., III CZP 78/17

Standard: 13011

Sąd NajwyższyPrawo rodzinne i opiekuńcze

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz politykę cookies.